درباره ما

دکتر سید محسن میرباقری

یادداشت مدیر مسئول

قرآنی شدن را انتخاب کنیم…

این همان رویکردی است که موسسه نورالمجتبی (علیه السلام) سرلوحه صحیفه تلاش خویش خوانده و آن را به عنوان شعار این مؤسسه اعلام نموده است.

قرآنی شدن یعنی خدایی شدن و برسیره معصومان (علیهم السلام) راه پیمودن. برآنیم تا بتوانیم در این راه گام برداریم و همگان را بدان فراخوانیم.

سید محسن میرباقری

دانلود بروشور معرفی موسسه

آشنایی با موسسه نورالمجتبی علیه السلام
آشنایی با موسسه نورالمجتبی علیه السلام
آشنایی با موسسه نورالمجتبی علیه السلام
آشنایی با موسسه نورالمجتبی علیه السلام
آشنایی با موسسه نورالمجتبی علیه السلام
آشنایی با موسسه نورالمجتبی علیه السلام
آشنایی با موسسه نورالمجتبی علیه السلام
آشنایی با موسسه نورالمجتبی علیه السلام
آشنایی با موسسه نورالمجتبی علیه السلام
آشنایی با موسسه نورالمجتبی علیه السلام
آشنایی با موسسه نورالمجتبی علیه السلام
آشنایی با موسسه نورالمجتبی علیه السلام
آشنایی با موسسه نورالمجتبی علیه السلام
آشنایی با موسسه نورالمجتبی علیه السلام
آشنایی با موسسه نورالمجتبی علیه السلام
آشنایی با موسسه نورالمجتبی علیه السلام