درباره ما

دکتر سید محسن میرباقری

یادداشت مدیر مسئول

قرآنی شدن را انتخاب کنیم…

این همان رویکردی است که موسسه نورالمجتبی (علیه السلام) سرلوحه صحیفه تلاش خویش خوانده و آن را به عنوان شعار این مؤسسه اعلام نموده است.

قرآنی شدن یعنی خدایی شدن و برسیره معصومان (علیهم السلام) راه پیمودن. برآنیم تا بتوانیم در این راه گام برداریم و همگان را بدان فراخوانیم.

سید محسن میرباقری