صدور و ارسال بیش از 200 گواهینامه برای دانش پژوهان دوره های آموزشی

صدور و ارسال بیش از 200 گواهینامه برای دانش پژوهان دوره های آموزشی

گواهینامه های دانش پژوهانی که در آزمون های پایانی دوره های مختلف آموزشی نمره قبولی را کسب کردند، صادر و ارسال گردید.

همچنین به منظور رفاه بیشتر دانش پژوهان و تسریع در روند صدور و ارسال گواهینامه های پایان دوره، بخش درخواست گواهینامه را در سامانه راه اندازی شد.

از این پس دانش پژوهان می توانند پس از شرکت در آزمون و کسب نمره قبولی، در صورت تمایل نسبت به ارسال درخواست خود از طریق سامانه اقدام نمایند.