آرشیو موضوع

در زمان امام صادق(ع)، شهر مدینه یک شهر کشاورزی محسوب می‌شد و بخش زیادی از هزینه‌های مردم این شهر...

کسب روزی حلال از شمشیر زدن در میدان جنگ سخت‌تر است

در زمان امام صادق(ع)، شهر مدینه یک شهر کشاورزی محسوب می‌شد و بخش زیادی از هزینه‌های مردم این شهر...