دوره عقاید قرآنی

آزمون های دوره

هر یک از آزمون ها در قالب 25 سوال چهار گزینه ای در مدت 30 دقیقه برگزار خواهد شد.

آزمون فعال است

آزمون فعال است

آزمون فعال است

آزمون فعال است

محتوای آموزشی دوره

هفته اول
هفته دوم
هفته سوم
هفته چهارم
هفته پنجم
هفته ششم
هفته هفتم
هفته هشتم
هفته نهم
هفته دهم
هفته یازدهم
هفته دوازدهم
هفته سیزدهم
هفته چهاردهم
هفته پانزدهم
هفته شانزدهم
هفته هفدهم
هفته هجدهم
هفته نوزدهم

اگر نیاز به توضیحات بیشتر دارید …

اگر توضیحات بالا کافی نبود و نیاز داشتید اطلاعات بیشتری درباره این دوره به دست بیارید کافیه با شماره 32938080-025 داخلی 14 تماس بگیرید.

بدون نظر

ارسال پاسخ