آخرین سفر 1

جلسه اول (مشاهده رایگان)

اهداف درس

انتظار می‌رود که پس از گذراندن این درس، قرآن ­پژوه بتواند:

1- نتیجۀ ایمان به معاد و کفر به آن را بیان کند؛

2- چگونگی عقیده به معاد در ادیان آسمانی را توضیح دهد؛

3- دیدگاه اسلام و قرآن دربارۀ معاد را شرح دهد

محتوای آموزشی

کلاس مجازی

محتوای آموزشی چند رسانه ای

 

جزوه آموزشی

متن پیاده شده تدریس استاد

لطفا برای دسترسی به آزمون وارد شوید
جلسه دوم
بازگشت به دوره آخرین سفر 1

بدون نظر

نظردهی بسته شد

برنامه درسی دوره