هنرِ با هم زیستن 1

جلسه اول (مشاهده رایگان)

اهداف درس

انتظار می‌رود که پس از گذراندن این جلسه، قرآن‌پژوه بتواند:

١- سه وعدۀ خداوند به توبه‏کاران را برشمرد.

٢- تبیین کند چرا انسان نباید ارتباطش را با پروردگار قطع نکند.

٣- دو وسوسۀ مهم شیطان را از منظر روایات بیان کند.

محتوای آموزشی

کلاس مجازی

محتوای آموزشی چند رسانه ای

 

جزوه آموزشی

متن پیاده شده تدریس استاد

لطفا برای دسترسی به آزمون وارد شوید
جلسه دوم
بازگشت به دوره هنرِ با هم زیستن 1

بدون نظر

نظردهی بسته شد

برنامه درسی دوره