هنرِ با هم زیستن 2

جلسه اول (مشاهده رایگان)

اهداف درس

انتظار می‌رود که پس از گذراندن این جلسه، قرآن‌پژوه بتواند:

١- سفارش‏ ها و پیام‌های قرآن در ارتباط با والدین را بیان کند.

٢- معنای احسان را تبیین کند.

محتوای آموزشی

کلاس مجازی

محتوای آموزشی چند رسانه ای

 

جزوه آموزشی

متن پیاده شده تدریس استاد

لطفا برای دسترسی به آزمون وارد شوید
جلسه دوم
بازگشت به دوره هنرِ با هم زیستن 2

بدون نظر

نظردهی بسته شد

برنامه درسی دوره